ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานวิทยาลัยใหม่ สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2560