ภาพกิจกรรมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 รุ่นที่2