พันธกิจ กองการเจ้าหน้าที่

สร้างคุณภาพและความรวดเร็วให้กับกระบวนงานด้านทรัพยากรมนุษย์

กรุณาให้เหตุผลการปฏิเสธการขอพี่เลี้ยง