พันธกิจ กองการเจ้าหน้าที่

สร้างคุณภาพและความรวดเร็วให้กับกระบวนงานด้านทรัพยากรมนุษย์
ใกล้หมดเวลา รีบตัดสินใจ

มธ. ท่าพระจันทร์ (รับเฉพาะแบบ UNDO)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

มธ. ศูนย์รังสิต รับแบบ UNDO
และรับคืนเงินทั้งจำนวน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

กรุณาให้เหตุผลการปฏิเสธการขอพี่เลี้ยง

กรุณาให้เหตุผลในการยกเลิก

แจ้งข่าว


ข้าราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 สามารถเข้าตรวจสอบสถานะการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นของตนเองได้ที่นี่
( ในระหว่างนี้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลโครงการจ่ายตรงจะถูกระงับชั่วคราว และจะได้รับสิทธิ์คืนเมื่อท่าน
   ได้รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว )
บุคลากรที่ได้รับใบสั่งจ่ายบำนาญเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องติดต่อส่วนราชการผู้เบิก งานการเงินจะดำเนินการเบิกเงินบำนาญให้ท่านต่อไป  และเมื่อท่านได้รับเงินบำนาญเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลโครงการจ่ายตรงได้


>>> CLICK <<<