โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2558

รายชื่อผู้ที่สมัครสำเร็จ แบบฟอร์มการสมัคร รายงาน (Admin)

โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2558

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล :
ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปี เกิด
โทรศัพท์มือถือ E-mail address
ตำแหน่ง คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง
โทรศัพท์ที่ทำงาน
ทัศนคติในการทำงาน
ประเภทของอาหาร
            
มหาวิทยาลัยได้จัดทำเสื้อยืดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ขอให้ท่านระบุขนาดของเสื้อที่ต้องการ
เพศ     
เลือกขนาดเสื้อ            
เลือกขนาดเสื้อ        
เลขบัตรประชาชน
ใกล้หมดเวลา รีบตัดสินใจ

มธ. ท่าพระจันทร์ (รับเฉพาะแบบ UNDO)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

มธ. ศูนย์รังสิต รับแบบ UNDO
และรับคืนเงินทั้งจำนวน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

กรุณาให้เหตุผลการปฏิเสธการขอพี่เลี้ยง

กรุณาให้เหตุผลในการยกเลิก

ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558


ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558