ลงทะเบียนอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1-4
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2558 - สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมในเขตปริมณฑล และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละจำนวน 50 ชั่วโมง
คู่มือการสมัครใบสมัคร

ชื่อผู้ใช้ :    @tu.ac.th
รหัสผ่าน :
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ไม่พบชื่อผู้ใช้ของท่าน

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนของท่านเพื่อตรวจสอบข้อมูล

เลขบัตรประชาชนยืนยันท่านยังไม่มี E-MAIL TU กรุณา Download แบบฟอร์มเพื่อขอรับ E-MAIL TU

DOWNLOAD
ใกล้หมดเวลา รีบตัดสินใจ

มธ. ท่าพระจันทร์ (รับเฉพาะแบบ UNDO)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

มธ. ศูนย์รังสิต รับแบบ UNDO
และรับคืนเงินทั้งจำนวน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

กรุณาให้เหตุผลการปฏิเสธการขอพี่เลี้ยง

กรุณาให้เหตุผลในการยกเลิก

ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558


ขอแสดงความยินดี


ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะอย่างดียิ่ง ประจำปี 2558