ใกล้หมดเวลา รีบตัดสินใจ

มธ. ท่าพระจันทร์ (รับเฉพาะแบบ UNDO)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

มธ. ศูนย์รังสิต รับแบบ UNDO
และรับคืนเงินทั้งจำนวน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เวลา 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

กรุณาให้เหตุผลการปฏิเสธการขอพี่เลี้ยง

กรุณาให้เหตุผลในการยกเลิก

แจ้งข่าว


ข้าราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย รอบแรก วันที่ 2 ตุลาคม 2558
ให้ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ
ได้ที่ งานทะเบียนประวัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่
เว็ปไซต์กองการเจ้าหน้าที่