การเปลียนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
คำถาม - คำตอบ

ลำดับ คำถาม อ่าน/ตอบ ถามโดย ล่าสุด
1 กรณีเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยวันพักร้อนที่มีสะสมไว้20วัน จะถูกตัดหรือไม่ และที่จะได้ใหม่ในปีงบประมาณ2559 อีก10วัน ใช้ได้เลยหรือต้องรอ 6 เดือน ขอบคุณมากค่ะ 375/1 ปริศนา ปทุมอนันต์ 01 ก.ย. 58
2 วิธีการประเมิน เพื่อเป็นหัวหน้างาน และผู้บริหาร จะปรับใหม่หรือไม่ 188/1 พีรภาว์ 01 ก.ย. 58
3 ถ้าทำชำนาญการพิเศษอยู่ในช่วงกำลังผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก ถ้าจะออกนอกระบบรอบแรกในช่วงวันที่ 17 ส.ค. - 21 ก.ย. 58 นี้ จะมีผลกระทบต่อการทำชำนาญการพิเศษหรือเปล่าค่ะ สามารถออกนอกระบบได้เลย หรือจะต้องรอผลการประเมินผลมาเรียบร้อยแล้วก่อนค่ะ และต้องรอคำสั่งขำนาญการพิเศษหรือเปล่าค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 167/1 ปริญญาภรณ์ พิลึก 01 ก.ย. 58
4 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ลุกจ้างประจำ ออกนอกระบบด้วยหรือเปล่าค่ะและจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะ 227/1 เกศชุภา ยิ้มแย้ม 01 ก.ย. 58
5 การแสดงเจตนาตามระยะเวลาที่ มธ. กำหนดมีข้อแตกต่างกันอย่างไร 181/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
6 กฎหมายจะกระทบกับพนักงานเงินรายได้หรือลูกจ้างทั้งหลายอย่างไร 231/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
7 กฎหมายจะกระทบกับพนังานมหาวิทยาลัยอย่างไร 140/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
8 กฎหมายจะกระทบกับข้าราชการทั้งหลายอย่างไร 163/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
9 กฎหมายจะกระทบกับกรรมการประจำคณะ / สถาบัน / สำนักอย่างไร 53/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
10 กฎหมายจะกระทบกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน รอง ผอ.สำนัก / สถาบัน ผู้ช่วย ผอ.สำนัก/สถาบัน หัวหน้าภาควิชา อย่างไร 78/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
11 กฎหมายจะกระทบอธิการบดีอย่างไร 51/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
12 กฎหมายจะกระทบสภามหาวิทยาลัยอย่างไร 37/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
13 กฎหมายจะมีผลกระทบกับใครบ้าง 74/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
14 จากนี้ไปจนถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เวลาอีกเท่าไหร่ 60/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
15 ขั้นตอนต่อไปที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เป็นอย่างไร 37/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
16 สนช. เห็นชอบร่าง พรบ.ธรรมศาสตร์เมื่อไหร่ 57/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
17 ข้าราชการที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพจะยังคงเป็นข้าราชการจนเกษียณอายุได้หรือไม่ 123/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
18 ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จะถูกบังคับให้เปลี่ยนสถานภาพหรือไม่ 81/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
19 การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ มีกำหนดการยื่นหรือไม่ 41/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
20 การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานะภาพ มีกำหนดเวลาแสดงเจตนาหรือไม่ 36/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
21 การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานะภาพ เมื่อยื่นแล้วจะถอนได้หรือไม่ 99/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58
22 จะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2558 จะเปลี่ยนสถานภาพได้หรือไม่ 150/1 ผู้ดูแลระบบ 09 มิ.ย. 58

ตั้งคำถาม

บางคำถามที่ไม่ตรงประเด็นจะถูกลบโดยผ่านการพิจารณาโดย หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง

ข้อคำถาม :

ชื่อผู้ถาม :

เจ้าหน้าที่

Login ด้วย User / Password ที่ใช้ตรวจสอบเงินเดือน

USER :

PASSWORD :

ติดต่อเรา