Jobs@TU       Jobs Openning at Thammasat University
TU Homepage ประกาศผลสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์ใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบ รายละเอียดการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร   จำนวน   หน่วยงานที่เปิดรับ   เปิดรับสมัคร   ปิดรับสมัคร   ขยายเวลา   จำนวนผู้สมัคร
นักประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  2  อัตรา  
 
  กองแผนงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  14 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   -   17
นักวิจัย 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  1  อัตรา  
 
  งานบริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  14 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   -   6
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  2  อัตรา  
 
  งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  14 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   -   5
นักวิชาการพัสดุ 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  1  อัตรา  
 
  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  14 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   -   3
นักวิชาการศึกษา 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  5  อัตรา  
 
  กองบริหารการวิจัย (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  งานบริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  14 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   -   21
นักวิเทศสัมพันธ์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  1  อัตรา  
 
  กองวิเทศสัมพันธ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  14 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   -   5
บุคลากร 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  2  อัตรา  
 
  กองทรัพยากรมนุษย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  14 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   -   6
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  5  อัตรา  
 
  กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  งานบริหารและธุรการ (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  สนง.เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560)  
 
  14 มี.ค. 60   3 เม.ย. 60   -   37
  Updated : 10.03.2017 14:03