แผนการจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
สำหรับโครงการเดิมที่เคยจัดมาก่อน จำนวน 0 โครงการ
รายชื่อโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมนา รุ่น/ภาค จำนวนเป้าหมาย ระยะเวลาจัดกิจกรรม หมายเหตุ