งานสวัสดิการฯ กองทรัพยากรมนุษย์ มธ.

กรุณา login

  • ใช้เลขบัตรประชาชนในการเป็นรหัสผ่านได้

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฯ
ประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลศิริราช
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฯ
ประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ     โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่รวมพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ) งานสวัสดิการฯ กองทรัพยากรมนุษย์ เปิดสมัครตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถใช้ username ของ Email มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     กรณีไม่มี Email ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุณาติดต่อคุณริม เบอร์ภายใน (รังสิต) 1897
   รับสมัครถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

     กรณีมีข้อซักถามไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียน
ตรวจสุขภาพได้กรุณาติดต่องานสวัสดิการ
เบอร์ภายใน (รังสิต) : 1889 - 90
 
 
 

Copyright © 2013 กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์