งานสวัสดิการฯ กองทรัพยากรมนุษย์ มธ.

กรุณา login

  • ใช้เลขบัตรประชาชนในการเป็นรหัสผ่านได้

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฯ
ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลศิริราช
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฯ
ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ     โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) ลูกจ้างประจำ และพนักงานเงินรายได้(ส่วนกลางที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี) งานสวัสดิการฯ กองทรัพยากรมนุษย์ เปิดสมัครตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถใช้ username ของ Email มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     กรณีไม่มี Email ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุณาติดต่องานทะเบียน เบอร์ภายใน (รังสิต) 1886-7
   รับสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (เฉพาะรพ.ศิริราชฯ)
10 - 20 สิงหาคม 2560 (เฉพาะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ)

     กรณีมีข้อซักถามไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียน
ตรวจสุขภาพได้กรุณาติดต่องานสวัสดิการ
เบอร์ภายใน (รังสิต) : 1889 - 90
 
 
 

Copyright © 2013 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์