งานสวัสดิการฯ กองทรัพยากรมนุษย์ มธ.

กรุณา login

  • ใช้เลขบัตรประชาชนในการเป็นรหัสผ่านได้


ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฯ
ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ     โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) ลูกจ้างประจำ และพนักงานเงินรายได้(ส่วนกลางที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี) งานสวัสดิการฯ กองทรัพยากรมนุษย์ เปิดสมัครตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถใช้ username ของ Email มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     กรณีไม่มี Email ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุณาติดต่องานทะเบียน เบอร์ภายใน (รังสิต) 1886-7
   รับสมัครถึงวันที่
1 - 12 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ)

     กรณีมีข้อซักถามไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียน
ตรวจสุขภาพได้กรุณาติดต่องานสวัสดิการ
เบอร์ภายใน (รังสิต) : 1889 - 90
 
 
 

Copyright © 2013 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์