งานสวัสดิการฯ กองทรัพยากรมนุษย์ มธ.

กรุณา login

  • ใช้เลขบัตรประชาชนในการเป็นรหัสผ่านได้


ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฯ
ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ     โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่รวมพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ) งานสวัสดิการฯ กองทรัพยากรมนุษย์ เปิดสมัครตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถใช้ username ของ Email มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     กรณีไม่มี Email ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุณาติดต่อคุณริม เบอร์ภายใน (รังสิต) 1897
   รับสมัครถึงวันที่ 14 มกราคม 2563

     กรณีมีข้อซักถามไม่สามารถเข้าระบบลงทะเบียน
ตรวจสุขภาพได้กรุณาติดต่องานสวัสดิการ
เบอร์ภายใน (รังสิต) : 1889 - 90
 
 
 

Copyright © 2013 กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์